Algemene voorwaarden & Privacy beleid

Algemene Voorwaarden

Festival de Plek is een concept, waarbinnen initiatiefnemers initiatieven kunnen organiseren, gericht op ‘coronaproof’ ontmoetingen tijdens de zomer in ’s-Hertogenbosch.

Marathonloop 7
5235 AA 's-Hertogenbosch
T 073 - 611 12 70
E info@festivaldeplek.nl
W www.festivaldeplek.nl


Door deze website te gebruiken, uzelf in te schrijven, deel te nemen aan het evenement of het bezoeken ervan, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy beleid zoals beschreven op deze pagina.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door de organisatie (Flik-Flak) in enig jaar te organiseren sportevenement: Festival De Plek.

2. Bezoeker Iedereen die een aan Festival de Plek gelieerd initiatief bezoekt, is een bezoeker en uit dien hoofde gebonden aan deze voorwaarden en eventuele voorwaarden van het betreffende initiatief.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de bezoeker aan het evenement.

4. Initiatiefnemer: Iedereen die een aan Festival de Plek gelieerd initiatief organiseert, is een initiatiefnemer en uit dien hoofde gebonden aan deze voorwaarden.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Deelname aan diverse activiteiten voor kinderen tijdens het Festival De Plek. De ouder/verzorger draagt hierbij het volledige risico voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

2.2. De bezoeker mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de bezoeker akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de activiteiten waarop de bezoekers zich inschrijven te wijzigen.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan bezoeker zich kosteloos laten vervangen. Hier over dient uiterlijk 21 april contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de bezoeker gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Een initiatiefnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van diens initiatieven. Iedere initiatiefnemer dient in ieder geval:

  • Initiatieven altijd ter goedkeuring voor te leggen aan Festival de Plek en enkel na goedkeuring te linken aan Festival de Plek.
  • Deze voorwaarden en aanvullende instructies van Festival de Plek altijd stipt na te komen.
  • Festival de Plek op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen rondom diens initiatieven en alle vragen vanuit Festival de Plek steeds direct, juist en volledig te beantwoorden.
  • Er voor zorg te dragen dat: hun initiatieven passen bij de uitstraling van Festival de Plek, beschikken over alle benodigde vergunningen, legaal en veilig zijn, voldoen aan de actuele coronaregels en de redelijke verwachtingen die de bezoekers ervan mogen hebben, alsmede voldoende verzekerd zijn (o.a. tegen aansprakelijkheid), dit naar het oordeel van Festival de Plek.
  • Iedere bezoeker van diens initiatief er duidelijk op te wijzen dat de organisatie en uitvoering van het initiatief geschiedt voor rekening en risico van initiatiefnemer. Aansprakelijkheid Initiatiefnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van hun initiatieven en al hetgeen daaruit voortvloeit. Festival de Plek is hiervoor niet aansprakelijk, ook niet als zij de initiatiefnemers bij de organisatie en/of uitvoering assisteren. Initiatiefnemers vrijwaren Festival de Plek op het eerste verzoek, direct en volledig, tegen alle claims van derden, welke voortvloeien uit de organisatie en/of uitvoering van hun initiatieven. Het voorgaande geldt niet voor schade welke een gevolg is voor opzet en/of grove schuld aan de zijde van Festival de Plek. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Festival de Plek, is Festival de Plek nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de organisatie en uitvoering van de initiatieven ligt bij alle participanten. Initiatief elke aan Festival de Plek gelieerde activiteit gericht op bezoekers, is een initiatief. Ieder initiatief dient te worden aangemeld via info@deplek.eu initiatief-indienen/ en mag zich pas na goedkeuring van Festival de Plek linken. Enkel tijdige en correcte aanmeldingen worden in behandeling genomen. Festival de Plek is vrij een initiatief al dan niet te accepteren. Alle initiatieven dienen steeds te voldoen aan de actuele coronaregels, deze voorwaarden en aanvullende instructies vanuit Festival de Plek. Ieder initiatief wordt georganiseerd voor rekening en risico van de initiatiefnemer(s) en dus niet van Festival de Plek.

3.2. Bezoekers dienen zich daarnaast te houden aan de actuele coronamaatregelen en door Festival de Plek en/of initiatiefnemers gegeven instructies. Bezoekers nemen voor eigen rekening en risico deel aan een initiatief.

3.3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4. De bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.5. De bezoeker verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.6. De bezoeker vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een bezoekertoe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7. De bezoeker vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de bezoeker, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de bezoeker zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door een Bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een bezoeker toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de bezoeker en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de bezoeker toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de bezoeker.

Artikel 6: CORONA

6.1. Het gehele festival vindt plaats onder voorbehoud van corona en de bijbehorende coronamaatregelen. Indien de coronaomstandigheden daarom vragen, is Festival de Plek eenzijdig gerechtigd om per direct voorwaarden en/of afspraken te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor de bijbehorende gevolgen. Het financiële risico van Corona en de bijbehorende (gewijzigde) coronamaatregelen, ligt derhalve volledig bij initiatiefnemers. Uitsluiting Festival de Plek kan initiatiefnemers, initiatieven en bezoekers die zich niet houden aan hun verplichtingen en/of zich onbehoorlijk gedragen, een en ander naar het oordeel van Festival de Plek, geheel of gedeeltelijk uitsluiten van deelname aan Festival de Plek.

Tot slot

Deze voorwaarden bevatten enkel de hoofdlijnen van Festival de Plek. Festival de Plek is daarom bevoegd om initiatiefnemers en/of bezoekers aanvullende specifieke instructies te geven. Indien de omstandigheden daarom vragen, is Festival de Plek, binnen redelijke grenzen, gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen. De meest recente voorwaarden zijn steeds terug te vinden op de website van Festival de Plek. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

- Versie 19 april 2021

Privacy Beleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Als bezoekers gebruik maken van het contactformulier op de website, verzamelen wij naam en het emailadres van de gebruiker om indien door de gebruiker gewenst een reactie te kunnen geven op vragen en/of opmerkingen.

Cookies

Om de website een prettige gebruikerservaring te geven en om onze website te kunnen (blijven) verbeteren maken we gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen en/of commercieel te gebruiken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Voor een aantal activiteiten is het nodig om tickets te reserveren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Eventbrite. Voor de behandeling van gegevens die benodigd zijn om tickets te reserveren verwijzen we naar de privacyvoorwaarden van Eventbrite: https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacybeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

Met wie we jouw data delen

Stichting Flik-Flak deelt enkele van uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van Stichting Flik-Flak voor contactmoment. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Hoe lang we jouw data bewaren

De gegevens die je achterlaat op een contactformulier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om te kunnen reageren.

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen

Stichting Flik-Flak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website maakt gebruik van data ecryptie (https-verbinding) zodat alle gegevens die verstuurd worden versleuteld zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@flik-flak.nl

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij maken geen gebruik van data van derden.

SSL

Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat om een beveiligde verbinding te realiseren zodat gegevens versleuteld verstuurd worden.

Wijzigingen

Stichting Flik-Flak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Flik-Flak een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Stichting Flik-Flak, Marathonloop 7, 5235 AA ‘s-Hertogenbosch of via e-mail naar communicatie@flik.flak.nl